ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
รายงานการประชุม
 
[2014-09-12]รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
[2014-08-18]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
[2014-08-14]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
[2014-08-06]รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
[2014-03-17]รายงานการประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-09-27]รายงานการประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
[2013-09-18]รายงานการประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
[2013-09-16]รายงานการประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
[2013-08-19]รายงานการประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-08-14]รายงานการประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-08-09]รายงานการประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-07-11]รายงานการประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-06-56] รายงานการประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556
[2013-03-20] สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
[2012-12-26] รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
[2012-11-19] การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2555
[2012-09-20] รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555
[2012-09-13] รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555
[2012-08-16] รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
[2012-08-14] รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
[2012-08-10] เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2
[2012-08-10] ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2012-08-09] รายงานการประชุม ครั้งแรก วันที่ 9 สิงหาคม 2555
1 23 4 5
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
343
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11475
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809568
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม