ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 หมวดอักษร กธ วัันที่ 24-25 มกราคม 2555 ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom)
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใคร่ขอความร่วมมือท่านเจ้าของรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีพร้อมกับนำรถไปตรวจสภาพได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
ที่ทำการขนส่งอำเภอสามพราน ย้ายไปทำการชั่วคราวที่เทศบาลเมืองสามพราน จนกว่าภาวะน้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อบจ.นครปฐม
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2554
เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีมอบห้องศูนย์อัจฉริยภาพ (resource center) ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมฯ
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 11 ส.ค. 54 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครปฐม
ประกาศ เรื่องอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
394
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9076
ผู้เข้าชมทั้งหมด
787518
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม