ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ นายกองตรี กองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2554 ให้แก่ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8)
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 20 ก.ย. 55 ให้บริการ ณ อบต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม เวลา 09.00-12.00 น.
ประัชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีน
ฐานข้อมูลและ E-book ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8)
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับวิถีชาวนาพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
กรมสอบสวนคดีพิเศษเชิญชวนผู้ที่สนใจ ตอบแบบสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/T39x6
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 17 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดหนองโพธิ์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน, 18 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดเลาเต่า ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม, 19 ก.ค. 55 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทร ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี เวลา 09.00-12.00 น.
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้สมัครอำเภอพุทธมณฑล(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอดอนตูม(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอบางเลน(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอนครชัยศรี(ส.ถ.๒๗)
รายชื่อผู้สมัครอำเภอกำแพงแสน(ส.ถ.๒๗)
บัญชีรายชื่อผู้สมัครสามพราน(ส.ถ.๒๗)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
123
ผู้เข้าชมวันนี้
141
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13198
ผู้เข้าชมทั้งหมด
971333
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม