ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2016-12-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 4/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพฤกษชาติ หมู่ที่ 2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2016-12-28]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 3/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3,11 ต.บางช้าง เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2016-12-23]ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ดอนข่อย หมู่ที่ 12 ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2016-12-23]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2016-12-23]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนดรีตสายหมู่ที่ 1 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม
[2016-12-23]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2016-12-23] ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดศีรษะทอง หมู่ที่ 1,2 ต.ศีรษะทอง เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี
[2016-12-22]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 12/2560 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ต.พะเนียด เชื่อมต่อ ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี
[2016-12-22]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต.ดอนตูม อ.บางเลน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม
[2016-12-09]ประกาศยกเลิกสัญญาซื้อขาย เลขที่ 10/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
[2016-11-29]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสีมารัตน์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.สัมปทวน เชื่อมต่อ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี
[2016-11-29]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4,2 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
[2016-11-29]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง คสล.สายบ้านคันไผ่ หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2016-11-29]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 7,10 ต.บางแขม เชื่อมต่อ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม
[2016-11-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ต. สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม
[2016-11-25]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 9 ต.บางแขม เชื่อมต่อ เทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม
[2016-11-25]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไทยรัฐประชาวัฒนา หมู่ที่ 4,5 ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
[2016-11-23]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางแก้วฟ้า 4 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี
[2016-11-18]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศาลแม่ย่า หมู่ที่ 6 ต.ทัพหลวง เชื่อมต่อ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม
[2016-11-17]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 2/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนซาก-บ้านทุ่งโปร่ง ต.ทุ่งกระพังโหม,ต.วังน้ำเขียว
[2016-11-17]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 1/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางฯ สายบ้านหนองลาดหญ้า - บ้านทัพยายท้าวฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
347
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11479
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809572
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม