ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2016-11-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพฤกษชาติ หมู่ที่ 2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2016-11-16]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,11 ต.บางช้าง เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
[2016-10-17]ประกาศเลื่อนกำหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 2/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนซาก-บ้านทุ่งโปร่งฯ
[2016-10-17]ประกาศเลื่อนกำหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 1/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองลาดหญ้า-บ้านทัพยายท้าวฯ
[2016-10-05]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองลาดหญ้า-บ้านทัพยายท้าว ต.โพรงมะเดื่อ
[2016-10-05]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนซาก-บ้านทุ่งโปร่ง ต.ทุ่งกระพังโหม,ต.วังน้ำเขียว
[2016-09-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 83/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ต.ห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
[2016-09-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 80/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
[2016-09-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 85/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราฯ สายหมู่ที่ 1,3,4,5,6,8 ต.นราภิรมย์ฯ
[2016-09-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 79/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราฯ สายคลองทางหลวงฯ
[2016-09-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 78/2559 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.พะเนียดฯ
[2016-09-27]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 82/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายหมู่ที่ 7,11 ต.ห้วยขวาง
[2016-09-26]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 81/2559 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราฯ สายคันคลองชลประทาน สาย 1 ซ้าย 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 2 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม
[2016-09-19]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 77/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม
[2016-09-19]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 75/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0043 บ้านดอนเฝ้า-บ้านกำแพงแสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2016-09-19]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 74/2559 งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,14 ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน
[2016-09-19]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 76/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ถนน อบจ.นฐ. 0017 ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม,ต.ทุ่งขวาง,ต.ห้วยหมอนทอง,ต.รางพิกุล,ต.กำแพงแสน
[2016-09-14]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถ บริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม
[2016-09-09] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
[2016-09-09] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
[2016-09-07]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บเอกสาร บริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
347
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11479
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809572
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม