ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-06-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.ท่าตำหนัก เชื่่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2017-06-28]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ดอนรวก อ.ตอนตูม
[2017-06-27] ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0011 บ้านวังน้ำเขียว- บ้านสะพัง ต.วังน้ำเขียว, ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน
[2017-06-27]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน
[2017-06-26]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 58/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี
[2017-06-22]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5,3 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน
[2017-06-22]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน
[2017-06-22] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายบังคับ 7 สายทาง จำนวน 30 ชุด ป้ายเตือน 7 สายทาง จำนวน 178 ชุด หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.6 สายทาง จำนวน 452 หลัก GUALD RAIL 2 สายทาง ความยาว 260 เมตรฯ
[2017-06-22]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าน้ำ คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี
[2017-06-20]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ
[2017-06-16]ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 57/2560 โครงการจัดซื้อทรายเคลือบที่มีฟอส 1 % ชนิดเคลือบเม็ดทรายและสารเคมีเดลต้ามิทริน 2 % ชนิดน้ำมันละลายน้ำ
[2017-06-16]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 56/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ต.ห้วยหมอนทองฯ
[2017-06-08]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาถมดิน บริเวณตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี
[2017-06-06]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
[2017-06-06]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 61/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายวัดพถทธาราม หมู่ที่ 9, 14 ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.บางเลน
[2017-05-31] การดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย หมู่ที่ 16,5,12,17 ต.ห้วยขวาง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน, ต.หนองงูเหลือม, ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 62/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. สาย ม. ๑ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 60/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ฯ
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 59/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ
[2017-05-31]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโปร่งพรหม หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
34
ผู้เข้าชมวันนี้
253
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9183
ผู้เข้าชมทั้งหมด
853263
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม