ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
แผนพัฒนาการศึกษา
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
[2017-05-31] ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 59/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ
[2017-05-31]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโปร่งพรหม หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน
[2017-05-31]ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สายเพชรเกษม 15 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยจรเข้ เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-24]ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 57/2560 โครงการจัดซื้อทรายเคลือบที่มีฟอส 1% ชนิดเคลือบเม็ดทราย และสารเคมีเดลต้ามิทริน 2% ชนิดน้ำมันละลายน้ำ
[2017-05-24]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 55/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมวัดใหม่ปิ่นเกลียว หมู่ที่ 1,2,3,9 ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.วังตะกู และต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 54/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ต.โคกระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-22]ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี
[2017-05-22]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 52/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยายหอม-ดอนคา หมู่ที่ 7 ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-19]ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตสริมเหล็ก บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์กำารบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-18]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 53/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-18]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 49/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
[2017-05-18]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 51/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท้องไทร หมู่ที่ 2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี
[2017-05-18]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 50/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองสายกลาง หมู่ที่ 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
[2017-05-16]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 47/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าวัดเทียนดัด หมู่ที่ 6,5 ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
[2017-05-11]ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 45/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน
[2017-05-11]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 48/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3 ต.คลองจินดาฯ
[2017-05-05]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 46/2560 การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 13,7 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน
[2017-05-04]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 44/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน
[2017-05-04]ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อทรายเคลือบที่มีฟอส 1% ชนิดเคลือบเม็ดทราย (TEMEPHOS 1% SG) จำนวน 2,700 กล่องหรือถัง(กล่องหรือถังบรรจุ จำนวน 500 ซองๆ ละ 50 กรัม และสารเคมีเดลต้ามิทริน 2 % ชนิดน้ำมันละลายน้ำ...
[2017-05-03]ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 43/2560 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0055 วัดปลักไม้ลาย-วัดกำแพงแสน ต.ทุ่งขวาง, ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
[2017-05-02]ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ ๕๖/๒๕๖๐ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ อบจ.นฐ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 ถัดไป
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
189
ผู้เข้าชมวันนี้
219
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10393
ผู้เข้าชมทั้งหมด
854473
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม