ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประชาสัมพันธ์สภา
 
[2012-08-10] ผลการเลือกคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้
     ๑. คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
                        ๑. นายทรงพล ชูศิลป์กุล ประธานคณะกรรมการฯ
                        ๒. นายสมชาย มณีรัตน์ กรรมการ
                        ๓. นายบัณฑิต เล้าอรุณ กรรมการ
                        ๔. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ
                        ๕. นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
     ๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย
                        ๑. นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ ประธานคณะกรรมการฯ
                        ๒. นายชาญ ใจเย็น กรรมการ
                        ๓. นายสุเทพ บุญนิยม กรรมการ
                        ๔. นายวิเชต จาปาทอง กรรมการ
                        ๕. นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
    ๓. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
                         ๑. นายวินัย วิจิตรโสภณ ประธานคณะกรรมการฯ
                         ๒. นายบัญชา บุญวงษ์ กรรมการ
                         ๓. นายแมน มุ้ยมี กรรมการ
                         ๔. นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ
                         ๕. นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฯ
ไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
259
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11391
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809484
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม