ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
ประชาสัมพันธ์สภา
 
[2012-12-21]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
                                           ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                           ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                                       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                                           ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผล
                                                                       แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
                                                                       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอรายงาน)
                                          ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                                       เป็นคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
                                                                        - คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจาปี
                                                                        - คณะกรรมการการท่องเที่ยว
                                                                        - คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
                                                                        - คณะกรรมการการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                        - คณะกรรมการสาธารณสุข
                                                                        - คณะกรรมการการศึกษา
                                                                        - คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ กิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
                                           ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไฟล์ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
266
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11398
ผู้เข้าชมทั้งหมด
809491
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม