ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  กองกิจการสภาฯ  |  กองแผน และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ : ผอ.กองคลัง
นางเสาวลักษณ์ ลี้เจริญ
ผอ.กองคลัง
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล : หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวรรณี ภู่สกุล
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
นางวรารัตน์ นิลหยก : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางวรารัตน์ นิลหยก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์ : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ พจน์สมพงส์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์ : นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางแสงแข มลิวัลย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์  : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอาภรณ์ เพชรสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจิตลดา สันโดด : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจิตลดา สันโดด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทอง น้ำทับทิมทอง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทอง น้ำทับทิมทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสุนิสา จันทราสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวบุญเรือน จำเนียร : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุญเรือน จำเนียร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววันดี ลาภวิไล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ : เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางพีรยา สุภาวะ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางปราณี รามัญอุดม : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางปราณี รามัญอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์ : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมุจลินท์ โพธิ์สัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพิมพ์พรรณ บุญยงค์ : เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางพิมพ์พรรณ บุญยงค์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางชุติกาญจน์ นามาบ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางชุติกาญจน์ นามาบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางมลธิรา รอดรักษาทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 น.ส.สุวิมล บุญประสพ  : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
น.ส.สุวิมล บุญประสพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบคำร้อง
แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม แบบสอบถามความพึงพอใจ
สมุดเยี่ยม ร้องทุกข์
กระดานสนทนา Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คืนความสุขให้คนในชาติ
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
25
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10585
ผู้เข้าชมทั้งหมด
808678
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม