เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เข้าสู่เว็บไซต์