เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เข้าสู่เว็บไซต์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เข้าสู่เว็บไซต์