ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

ถนนเป็นหลุมบ่อ (ถนนรอบข้างเป็นคอนกรีตกับราดยาง)

2022-08-23 - เวลา 16:14:56
ร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คำร้องทุกข์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 "ตามที่ข้าพเจ้าได้ส่งคำร้องไปยังเทศบาลเมืองนครปฐม เมื่อ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการทำถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ 3 ซอย 2/3 ซึ่งเป็นซอยที่มีหอพักอยู่จำนวนมาก ทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้เส้นทางนี้เยอะพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับในบางเส้นทางซึ่งปริมาณรถใช้น้อยกว่า แต่กลับได้รับการทำถนนคอนกรีต/ราดยาง ไปเรียบร้อยแล้ว ยิ่งในช่วงฤดูฝนสภาพเส้นทางจะเป็นหลุม บ่อ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ถนนจะมีหลุมบ่อเพิ่มขึ้น เบื้องต้นได้มีการนำหินคลุกมาลงจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 นำหินคลุกมาลง หลังจากที่ส่งคำร้องไปประมาณ 1 เดือน และครั้งที่ 2 คือ ช่วงปลายเดือน 27 พฤศจิกายน 2564 (ก่อนวันเลือกตั้งนายกฯ อบต. 1 วัน) นอกจากนี้ได้รับการติดต่อจากทางสำนักงานเทศบาลฯ แจ้งว่าได้ทำแผนและโครงการเพื่อของบประมาณในปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว และโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่จะดำเนินการเป็นโครงการแรก (first priority) อีกด้วย ขณะนี้ เป็นเดือนที่ 6 ของปีงบประมาณ 2565 แล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสอบถามควาบคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการทำถนนคอนกรีตในเส้นทางดังกล่าว" จากคำร้องทุกข์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ยังไม่ได้รับการประสานงานใด ๆ จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงได้ร้องทุกข์ต่อมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

รอการอนุมัติ โดย
2022-11-22 - เวลา 09:58:41
กรณีดังกล่าว ท่านสามารถร้องเรียนกับทางอำเภอและจังหวัด ในฐานะผู้กับกำดูแล อปท. ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบจ.นครปฐม
สอบถาม