รายงานการประชุม

[2012-11-19] การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม