รายงานการประชุม

[2012-12-26] รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม