รายงานการประชุม

[2013-03-20] สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม