อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

[2008-12-28]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ซึ่งการประชุมครั้งนี้
มีการรายงานผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
นายพเยาว์  เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็น
ผู้รายงานผลงานตามนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม