รายงานการประชุม

[2008-12-28]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑