รายงานการประชุม

[2009-01-13]รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐[ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๑]

เรื่อง      รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เรียน      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง    หนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ มท ๐๘๓๒.๔/ว ๒๘๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)                จำนวน ๑ ชุด

                     ตามที่จังหวัดนครปฐมได้แจ้งแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการรายงานปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมสำเนาแบบสรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) รายงานจังหวัดภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน รายละเอียดตาม
หนังสือที่อ้างถึง นั้น

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ดาวน์โหลด สขร ๑ ด้านล่าง