อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

[2009-08-08]ขอเชิญประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๒
วันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ชั้น ๓)