รายงานการประชุม

[2009-08-10]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒

วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ดาวน์โหลดรายงานการประชุมด้านล่างเว็บ)