รายงานการประชุม

[2009-08-10]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างเว็บ)