รายงานการประชุม

[2009-08-21]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ครั้งที่  ๒/๒๕๕๒

วันที่  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

(ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)