รายงานการประชุม

[2009-08-24]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๒

วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒    เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)