รายงานการประชุม

[2009-08-26]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่  ๕/๒๕๕๒

วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๖.๐๐  น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)