อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

[2009-08-26]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๒

วันที่  ๒๔  สิงหาคม   ๒๕๕๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม(ดาวน์โหลดตัวประกาศด้านล่างเว็บ)