รายงานการประชุม

[2009-09-04]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๒ ครั้งที่  ๕/๒๕๕๒

วันที่  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๒   เวลา  ๑๖.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมเล็ก  ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม