อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

[2009-12-25]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒

มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๒

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒

วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม