รายงานการประชุม

[2009-12-25]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๒

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๒

วันที่  ๑๖  ธันวาคม   ๒๕๕๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ