รายงานการประชุม

[2009-04-04]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

การประชุมประกอบด้วยระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๑ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนใหม่ปฏิญาณตน

ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑  แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  คนที่ ๒  แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ ๖   ญัตติ  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่  ๗   เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๒

ระเบียบวาระที่  ๘   เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่  ๙  ญัตติ  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

ระเบียบวาระที่  ๑๐   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่ ๑๑     เรื่องอื่นๆ