รายงานการประชุม

[2010-03-12]มติการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๓  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๔.๐๐  น.

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างเว็บไซต์