รายงานการประชุม

[2010-03-15]กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ กำหนดให้วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๓  มีกำหนด ๔๕ วัน
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ กำหนดให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๔  มีกำหนด ๔๕ วัน

ดาวน์โหลดตัวประกาศข้างล่างเว็บ