รายงานการประชุม

[2010-07-12]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒   ประจำปี  ๒๕๕๓

         ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓  กำหนดให้วันที่   ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๓
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๕๓  มีกำหนด  ๔๕  วัน
         ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๒,๒๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๓  มีกำหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๓

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                    ประกาศ    ณ วันที่  ๑๓  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓