รายงานการประชุม

[2010-08-03]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

วันที่  ๒๒  เมษายน   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๓.๓๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

(สามารถดาวน์โหลดรายงานด้านล่างเว็บไซต์)