รายงานการประชุม

[2010-08-05]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓

วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่   ๑      เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่   ๒      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๓ 
                                    ครั้งที่๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่  ๓       ญัตติร่างข้อบัญญัติ   เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.    ๒๕๕๔

 ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องอื่นๆ

(สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุมข้างล่างเว้บไซต์)