รายงานการประชุม

[2010-08-07]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓

วันที่  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓  
                                ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่  ๓   ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   พิจารณาวาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ  
                                และ พิจารณาวาระที่ ๓  ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ระเบียบวาระที่  ๔   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  การจัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
                                ส่วนจังหวัดนครปฐม  พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่นๆ