รายงานการประชุม

[2010-08-07]มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ที่น่าสนใจ

มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๓

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๓

วันที่  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๕.๐๐  น.