รายงานการประชุม

[2010-09-27]มติการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ กันยายน   ๒๕๕๓   เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

มติสภาฯ   สภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ไว้ทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔