รายงานการประชุม

[2010-12-27]รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓

                                       รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                    สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
                                 ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓
                                วันที่ ๒๗ กันยายน   ๒๕๕๓  เวลา ๑๕.๐๐ น.
                                        ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒      เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๓ 
                                  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
                                ไว้ทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องอื่นๆ