รายงานการประชุม

[2011-03-15]ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔
วันพุธที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชา  พระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
อ่านประกาศเปิดสมัยประชุม และประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้
ระเบียบวาระที่   ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่   ๒        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๕๓ 
                                       ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่   ๓        เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่   ๔        เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่   ๕        ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
                                       “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ"

ระเบียบวาระที่   ๖        เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)