รายงานการประชุม

[2014-09-15]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗