รายงานการประชุม

[2014-09-24]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗