รายงานการประชุม

[2014-09-29]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗