รายงานการประชุม

[2011-03-16]มติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔
วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔