รายงานการประชุม

[2011-03-31]รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๓ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓
วันที่  ๑๖  ธันวาคม   ๒๕๕๓   เวลา  ๑๕.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างเว็บไซต์