รายงานการประชุม

[2011-07-05]มติสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔

วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

                   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่าย เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน ๑๕,๕๐๘,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

                   ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น กกต.ท้องถิ่น ผอ.กกต.ท้องถิ่น  นายอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น อนุกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่คะแนน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ และค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ จำนวนเงิน  ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

                 หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                 ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน  ๒  เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท  รวมจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

                            -  แบบใช้กระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม

                            -  ความเร็วในการส่งเอกสาร  ๑๒  วินาทีต่อแผ่น

                            -  ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า  ๑๐  แผ่น

                 ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๗  กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ

               ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับงบประมาณ ที่ตั้งไว้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เพียงพอใช้จ่าย และไม่สามารถรอการจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีเงินงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่าย ในการนี้ ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสม ที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ และกันยอดเงินสะสมประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมไว้แล้ว

               จึงนำเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการดังกล่าวต่อไป

 

                มติสภาฯ   เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

                        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กองกิจการสภาฯ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ลำดับที่ ๑.๓.๗  (๒) รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมเล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมเล็กขององค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  โดยทำการรื้อถอนผนังอลูมิเนียม, ติดตั้งผนังยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าอลูมิเนียม, ติดตั้งตู้เก็บเอกสารชนิด Built – in, บุวอลเปเปอร์พร้อมทาสี, ติดตั้งผ้าม่าน และติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมชนิดบานคู่  ซึ่งตามรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าว เป็นการต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมเล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ที่ตั้งจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณเป็นไปตามเดิม

                   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว เป็นการโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ  ๒๗

                     จึงนำเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย

                   ข้อระเบียบ

                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กำหนดไว้ ดังนี้

                    ข้อ  ๒๗  กำหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

 

                   มติสภาฯ  เห็นชอบ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔