รายงานการประชุม

[2011-07-20]รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๔ 
                                  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๔ 

 ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๔     ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ  

(สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมด้านล่างเว็บไซต์)