รายงานการประชุม

[2011-07-19]มติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ชั้น ๓
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
                       ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี      กระผมนายอภินันท์ ศิริรังษี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอเมืองนครปฐม   ขอเสนอท่าน ส.จ.ขจรพัฒน์   ลิ้มมโนสิทธิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓   อำเภอกำแพงแสน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ขอบคุณครับ
 
                     มติที่ประชุม     เลือก ส.จ.ขจรพัฒน์ ลิ้มมโนสิทธิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอกำแพงแสน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
                     ส.จ.ปิติพงษ์   ไทยโพธิ์ศรี        กระผมนายปิติพงษ์ ไทยโพธ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบางเลน ขอเสนอท่าน ส.จ.บัญชา บุญวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่๒  อำเภอดอนตูม เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
 
                      มติที่ประชุม      เลือก ส.จ.บัญชา บุญวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอดอนตูม  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เป็นคณะกรรมการจริยธรรม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
                      ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์    กระผมนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่ ๓  อำเภอนครชัยศรี ผมขอเสนอ ท่าน ส.จ.ชัชวาล บุญอำไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนครชัยศรี เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
 
                      มติที่ประชุม      เลือก ส.จ.ชัชวาล บุญอำไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนครชัยศรี เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
ระเบียบวาระที่6      เรื่องอื่นๆ        
                    การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑   แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
                       ส.จ.สุรชัย อนุตธโต       กระผมนายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอสามพราน  ผมขอเสนอ  ท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอสามพราน  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
 
                    มติที่ประชุม     เลือก ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔  อำเภอสามพราน   เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑