รายงานการประชุม

[2011-08-05]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม   ๒๕๕๔  เวลา ๑๕.๐๐ น.

สามารถดาวน์โหลดข้างล่างเว็บไซต์