รายงานการประชุม

[2011-08-09]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๕ สิงหาคม   ๒๕๕๔  เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดเอกสารขัางล่างเว็บไซต์