รายงานการประชุม

[2011-08-09]มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔