อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

[2011-08-09]มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ชั้น ๓


ระเบียบวาระที่ ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   พิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
                                  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                     กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทำเป็นข้อบัญญัติ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
                   งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
                   จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาต่อไป
                บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   จึงขอแถลงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
                   ๑. สถานะการคลัง
                        ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน ๔๒,๖๔๕,๗๐๗.๔๑ บาท และสะสมไว้ที่กองทุนเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) อีกจำนวน   ๕๑,๖๗๑,๖๑๙.๗๑  บาท มีภาระส่งชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.อ. ในปี ๒๕๕๕ โดยเป็นต้นเงิน จำนวน  ๖,๕๘๑,๘๐๐ บาท
                   ๒. การบริหารงบประมาณประจำปี
รายรับประมาณการไว้ดังนี้
                    ก.รายได้จัดเก็บเอง  
                    - หมวดภาษีอากร   จำนวนเงิน ๔๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
                    - หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวนเงิน ๙๐๑,๕๐๐ บาท
                    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวนเงิน ๓,๓๘๗,๘๑๐ บาท
                    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวนเงิน ๑,๕๑๐,๑๐๐ บาท
                    - หมวดรายได้จากทุน  จำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท
                   รวมรายได้จัดเก็บเอง เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๓๒๙,๔๑๐ บาท

                    ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บ แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    - หมวดภาษีจัดสรร จำนวนเงิน ๔๗๗,๖๗๐,๕๙๐ บาท

                    ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     - หมวดเงินอุดหนุน จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
                    รวมรายรับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                    รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๕ หน้าที่  ๒ - ๓
                    รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย   จำแนกออกเป็น
                    ๑.รายจ่ายงบกลาง   จำนวนเงิน ๗๖,๗๒๙,๑๗๐ บาท
                    ๒.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   จำนวนเงิน ๔๔,๕๒๔,๖๓๐ บาท
                    ๓.หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน ๑๔,๔๔๑,๘๖๐ บาท
                    ๔.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน ๓๓๑,๓๙๑,๓๔๐ บาท
                    ๕.หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน ๔,๔๕๔,๔๐๐ บาท
                    ๖.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๑๘,๓๙๘,๖๐๐ บาท
                    ๗.หมวดรายจ่ายอื่น   จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
                    รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
                    รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๕ หน้าที่ ๔
                   ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
                   จำนวนเงิน ๙๐,๑๑๖,๔๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๗ ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
                    รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๕ หน้าที่ ๖
                   รายจ่ายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
                   จำนวน ๑๒ โครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินรางวัล), ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท
                    รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๕   หน้าที่   ๗ - ๘
                   โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๕๓ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ... ฯลฯ
                   ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
-------------------------
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น         ยอดรวม   ๕๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก.ด้านบริหารทั่วไป รวม ๑๕๗,๗๓๗,๔๓๐        บาท แยกเป็น
          ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป      ยอดรวม ๑๕๕,๒๘๗,๔๓๐ บาท
          ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม  ๑๓๒,๓๓๐,๒๐๐ บาท แยกเป็น
          ๑. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม ๕๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท
          ๒. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม ๒๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท
          ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม ๒,๓๔๓,๒๐๐       บาท
          ๔. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม ๑๔,๒๑๕,๐๐๐ บาท
          ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม ๒๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท
          ๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   ยอดรวม ๑๑,๑๘๒,๐๐๐ บาท
ค.ด้านการเศรษฐกิจ รวม ๒๒๓,๒๐๓,๒๐๐ บาท แยกเป็น
          ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม ๑๕๐,๗๗๗,๐๐๐ บาท
          ๒. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม ๗๒,๔๒๖,๒๐๐ บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น รวม ๗๖,๗๒๙,๑๗๐ บาท แยกเป็น
          ๑. แผนงานงบกลาง      ยอดรวม ๗๖,๗๒๙,๑๗๐ บาท  
เหตุผล
         เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๕  –   ๒๕๕๗   จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพิจารณาเห็นชอบต่อไป
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕