รายงานการประชุม

[2011-08-23]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔

ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔

วันที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ


ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ พิจารณาวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ  
                                  และพิจารณาวาระที่ ๓  ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องอื่นๆ
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดรายงานการประชุมข้างล่างเว็บไซต์


ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๔ 
                                  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔